Positions

Hoan Cuóc d'Hugo
Phuc Hô Tân
Trung binh tân (Position du cavalier)
Long Tân Cuóc
Ban Long Cuóc du Maître sur Gil